« Späť

Kto Sme

Projekt Oak Investment Group je spoločenstvo (značka alebo brand), pod ktorú sa zoskupujú nádejné a zaujímavé podnikateľské Start Up a už existujúce spoločnosti, ktoré potrebujú získať na svoj rozvoj financie. Zakladateľom tejto značky a projektu je F. Šimončič, ktorý zastupuje, komunikuje a vyberá so svojim tímom nádejné projekty, s ktorými sa následne nadviaže spolupráca. Táto spolupráca spočíva na zmluvnom previazaní projektovej spoločnosti (sro) a vytvorenou kontrolnou spoločnosťou (sro), ktorá je v správe práve celého projektu Oak Investment Group. Tento úkon zabezpečuje celý dohľad a transparentné využitie financií od podporovateľov projektu, teda Vás. Celé spoločenstvo Oak Investmeng Group má cieľ v spájaní a kooperácií všetkých projektov, čím sa docieli znižovaniu vstupných nákladov projektu, získavania nových odbytísk, zákazníkov, ale taktiež cenné rady a pomoc medzi sebou navzájom.

zárobok z domu, možnosť privyrobiť si, výnosy, finančný profit, benefity

Na slovenskom trhu sme prvý projekt, ktorý ponúka takýto kombinovaný druh podpory projektov.

Web stránka www.investujes.sk spravuje a ponúka všetky projekty v tomto spoločenstve Oak Investment Group širokej verejnosti, ktorá prostredníctvom bežného crowdfundingu a equity (podielového) crowdfundingu získava pre dané projekty finančné prostriedky od bežných užívateľov tejto web stránky formou podpory daného projektu. Následne za túto podporu užívateľ dostáva odmeny formou produktu, služby, prípadne získava reálny podiel na zisku spoločnosti (daného projektu), teda zmluvu o tichom spoločenstve. Užívateľ následne získava ešte ďalšie benefity, ktoré môže následne dlhodobo využívať.

Chcete dlhodobo zarábať?

Už za 50 € môžete získať podiel v spoločnosti a stať sa súčasťou úspešného podniku, ktorý Vám môže priniesť profit.

Jedná sa o Start Up alebo mladé, ale ambiciózne projekty s chuťou preraziť na trh. Jediné, čo im zatiaľ chýba je počiatočný kapitál. Práve tu vstupujete na scénu Vy, naši podporovatelia.

Riadime sa zásadami korektného jednania, ktoré nás posúvajú ďalej a budujú nám meno na trhu. Ponúkame preto iba preverené podnikateľské zámery, ktoré Vám pri podpore projektu prinesú minimálne riziko pri maximálnom zisku.

Poctivosť a serióznosť sú našimi nástrojmi, ktorými si ideme za svojim cieľom. Tým dávame príležitosť podporiť projekt každému, kto chce vytvárať hodnoty. Tou hlavnou je samozrejme zisk, no s nami sa Vám podarí vytvoriť oveľa viac.

Proces schvaľovania projektu

Pri schvaľovaní projektu, ktorý je možno finančne podporiť, sa riadime nasledovnými zásadami:

  1. Každý projekt dôkladne analyzujeme z hľadiska ziskovosti, vývoja trhu a vyhodnocujeme rentabilitu investícií.
  2. Následne je nám predložený podnikateľský plán so všetkými projektovými podrobnosťami. Požadujeme a akceptujeme len kompletne vytvorený podnikateľský plán. Ak kompletný nie je, zakladateľa projektu na túto skutočnosť upozorníme a požiadame o doplnenie. Do doby, pokiaľ tieto nedostatky podnikateľského plánu neodstráni, nepokračujeme v ďalšom schvaľovacom procese. Na základe vyhodnotenia, resp. dobrého ratingu z analýzy pridáme daný projekt do svojho investičného portfólia.
  3. V ďalšom kroku je vytvorená kontrolná spoločnosť, ktorá následne s autorom projektu uzatvorí zmluvu o pôžičke, v ktorej sú definované všetky kontrolné mechanizmy a fungovanie zmluvného vzťahu. Medzi hlavné kontrolné mechanizmy patrí kontrola právomocí konateľa a valného zhromaždenia (napr. finančné transakcie nad určitý limit sa musia schvaľovať danou kontrolnou spoločnosťou, taktiež sú kontrolované všetky úvery, pôžičky alebo iné zmluvné vzťahy, ktoré má projekt v úmysle využiť a musia byť odsúhlasené práve spomenutou kontrolnou spoločnosťou. Zmluva o pôžičke je vytvorená pre spätné získanie financií. Tým je zabezpečené, že spätné získanie financií sa uskutočňuje do 3 až 5 rokov.

Tým, že financie neputujú od podporovateľa (od Vás) priamo do projektu, ale do kontrolnej spoločnosti, je zabezpečený kontrolný mechanizmus proti zneužitiu týchto financií projektom. Finančné prostriedky sú následne, postupne po častiach (podľa finančného plánu), uvoľňované v prospech projektu. Tieto uvoľnené financie musia byť spätne riadne zdokladované a musí byť preukázané, na aký účel boli použité. Takto sa snažíme zamedziť zneužitiu financií, ktoré podporovateľ (Vy) poskytol. Posledným kontrolným mechanizmom je záložná zmluva na všetky hnuteľné a nehnuteľné veci projektu v prospech kontrolnej spoločnosti.

Každý podporovateľ projektu tak finančne podporí projekt, ktorý ho oslovil a jeho financie putujú vždy do kontrolnej spoločnosti.

investovanie už od 50 Eur, minimálna výška investície

1. Časť finančných prostriedkov za zakúpený podiel sa použije na samotnú realizáciu projektu

a

2. časť finančných prostriedkov sa vloží do rezervného fondu, ktorý slúži ako garancia a ochrana podporovateľa pri nečakanej ekonomickej situácií projektu.

Dávame príležitosť investovať komukoľvek

Našou myšlienkou je zamerať sa na podporovateľov, ktorí očakávajú viac než len následný produkt alebo službu podporeného projektu. A preto ponúkame možnosť podieľať sa na zisku daného projektu, bez nutnosti vysokej finančnej podpory.

Investícia bez nutnosti veľkého vkladu

Takáto forma hromadnej podpory sa vo svete nazýva Equity crowdfunding. U nás Vám na to stačí už 50 €.

S podporou projektu prichádzajú výhody

S nami zarobíte hneď 3-krát

1. Akciový balík produktov spoločnosti, ktorú ste pri vzniknutí podporili

Aké by to bolo, keby ste nevedeli, čo vlastne podporujete? Preto Vám ako prvému ponúkame jedinečný produkt alebo službu, ktorú projekt vytvoril. Zakúpením tohto produktu alebo služby tak podporíte predajnosť a teda i Váš zisk. Šírením dobrého mena projektu, odporúčaním ho ďalej medzi Vašich známych a pravidelným kupovaním produktov alebo služieb tohto projektu zvyšujete vlastný profit.

2. Dlhoročné zľavy prostredníctvom benefitov

Po dobu trvania Vašej zmluvy si môžete vychutnať produkty a služby, do vzniku ktorých ste investovali, so špeciálnymi zľavami. Tieto zľavy nadobúda ako poďakovanie iba investor.

3. Finančný zisk zo zmluvy o tichom spoločenstve

Tak ako rastie sila a zisky nového projektu, rastie aj hodnota Vašeho vkladu. Čím viac produktov alebo služieb projekt predá, tým väčší bude mať zisk, a tým bude aj Váš výnos väčší. Profitovanie zo zisku podporenej spoločnosti trvá po celú dobu trvania zmluvy. Svoje vložené financie do projektu teda môžete zhodnotiť aj niekoľkonásobne.

Robíme to pre lepšie Slovensko

Lepšie Slovensko

Budujeme transparentné podnikanie

Vaše financie putujú do tuzemských projektov, ktoré majú prevádzku väčšinou na území Slovenskej republiky. Podporovateľ si tak vie ľahko overiť pravdivosť daného projektu v reálnom čase a na reálnom mieste. Vie navštíviť prevádzku daného projektu, kde môže vidieť, kam a ako sa jeho financie využili.

Vzájomne si pomáhame tvoriť lepšiu budúcnosť pre seba, aj pre ďalšie generácie

Zisk je naším cieľom, no nie je jediným. Veľmi dôležitá je systematická podpora fungovania slovenskej ekonomiky. Sme si plne vedomí úskalí, ktoré musí začínajúci podnikateľ preskákať, aby mohol robiť to, čo ho baví. Preto mu, spolu s Vami, podávame pomocnú ruku.

Pokiaľ podporíte daný projekt, podporujete slovenskú ekonomiku. Podporujete rozvoj domácich spoločností → zvyšuje sa životná úroveň → vznikajú nové pracovné miesta → nastáva rast HDP. Len si predstavte tú možnosť, byť pri zrode niečoho výnimočného.

Len si predstavte tú možnosť byť pri zrode niečoho výnimočného

S nami zhodnotíte svoj vklad nielen raz. Práve naopak, profitujete neustále, pokiaľ Vaša zmluva trvá. A to bez akýchkoľvek záväzkov a z pohodlia domova.

  1. Z reálne vlastneného podielu profitujete neustále po dobu trvania Vašej zmluvy.
  2. Pri registrácii a kúpe podielu, získavate zdarma benefity, kedy pri využívaní týchto benefitov nepriamo získavate späť sumu, za ktorú ste získali podiel spoločnosti. To Vám prináša nepriamy profit.
  3. Tým, že budete kupovať a ďalej Vašim známym odporúčať produkty a služby projektu a taktiež budete šíriť dobré meno projektu, zvýšite predajnosť daných produktov a služieb, a tým zisk. Zvýšením zisku projektu zvyšujete aj Váš profit, čiže profitujete.
  4. V prípade ak sa chcete svojho podielu v spoločnosti vzdať, naša spoločnosť ho spätne odkúpi, pričom Vy opäť získate späť vložené finančné prostriedky. Aj v takomto prípade profitujete.

Veľkým plusom je fakt, že Vaše prvotné náklady sú jednorazového charakteru. Za reálny podiel na zisku spoločnosti zaplatíte len nepatrnú čiastku, ktorá je využitá na rozvoj danej spoločnosti. Následne už iba profitujete vyššie uvedenými spôsobmi.

Ešte stále premýšľate?

Áno, premýšľajte s nami, nad možnosťami podpory projektu a byť úspešnejší!

Zaujali sme Vás?Registrácia