« Späť

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je spoločnosť E-Business club s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

Obchodné meno: E-Business club s.r.o.

Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 29445/T

Sídlo: A. Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

IČO: 46 408 231

DIČ: 2023361065

IČ DPH: Nie je platcom DPH

email: info@investujes.sk

tel.: +421 902 348 943

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru alebo začatím používania služby kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

5. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

6. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

a) Reklamácia v rámci záručnej doby

b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

Článok II

Záruka, záručné podmienky

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vyplývajúca z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Záručná doba na poskytnuté služby je 3 mesiace.

6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

8. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

9. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

10. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je kupujúci, ktorý je podnikateľom, povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať zásielku (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.
Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval zásielku podľa priloženého prepravného listu.

11. V prípade, že bola dodaná poškodená zásielka, je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom priamo na mieste záznam o odmietnutí prevzatia tovaru alebo prevziať tovar a spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru až po prevzatí zásielky, je v súlade s Reklamačným poriadkom Slovenskej pošty povinný zásielku reklamovať najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Úspešným uplatnením reklamácie na Slovenskej pošte vám bude preplatená objednávka v plnej výške. Pokiaľ doručenie poškodenej alebo neúplnej zásielky včas nereklamujete u prepravcu (Slovenskej pošty), nemusí vám byť z tohto dôvodu uznaná reklamácie u predávajúceho.

12. Odmietnutie prevzatia tovaru alebo doručenie neúplnej alebo poškodenej zásielky je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu mailom na info@investujes.sk.

13. Zodpovednosť za vady vyplývajúca z kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

· mechanickým poškodením tovaru,

· používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

· neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

· nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

· prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Článok III

Reklamačné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru a vady poskytnutej služby počas trvania záručnej doby.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese:

E-Business club s.r.o.

A.Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“), príp. servisný list.

6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

  • identifikácia kupujúceho,
  • kontaktné údaje kupujúceho,

· číslo elektronickej objednávky,

· popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny, alebo popis vady poskytnutej služby

· názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,

· požadovaný spôsob vybavenia reklamácie,

· spôsob prevzatia vybavenej reklamácie,

· dátum a podpis kupujúceho.

7. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

8. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

10. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

11. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

12. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného výrobku spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného výrobku predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný výrobok spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný výrobok nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného výrobku spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

  1. Pri osobnom reklamovaní výrobku vydá zamestnanec predávajúceho kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
  2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

16. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

17. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

18. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  1. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový výrobok, za ktorý bol reklamovaný výrobok vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný výrobok, ak reklamácia bola zamietnutá).
  2. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy, SMS správou alebo iným vhodným spôsobom. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie výrobku alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový výrobok alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

21. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

22. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.investujes.sk, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

23. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.10.2015.

Zaujali sme Vás?Registrácia