« Späť

Podmienky používania portálu www.investujes.sk

Podmienky používania portálu www.investujes.sk

Článok I

Základné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania upravujú právny vzťah medzi prevádzkovateľom portálu www.investujes.sk a projektovou spoločnosťou, kontrolnou spoločnosťou alebo užívateľom, ktorý používa tento portál a služby poskytované prevádzkovateľom.

2. Podmienky používania sú pre projektovú spoločnosť, kontrolnú spoločnosť a užívateľa záväzné. Používaním portálu investujtes.sk prejavuje projektová spoločnosť, kontrolná spoločnosť a užívateľ súhlas s týmito podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

1. Prevádzkovateľom portálu www.investujes.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť:

Obchodné meno: E-Business club s.r.o.

Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 29445/T

Sídlo: A. Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

IČO: 46 408 231

DIČ: 2023361065

IČ DPH: Nie je platcom DPH

email: info@investujes.sk

tel.: +421 902 348 943

2. Užívateľom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá používa portál a služby poskytované prevádzkovateľom. Uživáteľ svojou činnosťou a zakúpením služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje, finančne podporuje Start Up alebo už existujúce spoločnosti.

3. Neregistrovaným užívateľom je osoba, ktorá si nezriadila na portáli užívateľské konto. Pri prvej objednávke balíčka pre podporu projektu sa automaticky vytvorí pre užívateľa užívateľské konto a prihlasovacie údaje.

4. Registrovaným užívateľom je osoba, ktorá si zriadila na portáli užívateľské konto a je oprávnená používať služby poskytované prevádzkovateľom, ktoré sú s tým spojené.

5. VIP registrovaný užívateľ je osoba, ktorá má na portáli zriadené užívateľské konto a vlastní najmenej 20 podielov na jednom projekte. Registrovaný užívateľ získava status VIP užívateľa v okamihu, má na svojom konte 20 podielov na jednom projekte, pričom tento nestráca ani v prípade, ak jeho podiely na projekte klesnú pod stanovenú hodnotu.

6. Užívateľským kontom je účet registrovaného užívateľa, ktorý obsahuje jeho osobné a platobné údaje a údaje o jeho činnosti a bol zriadený užívateľom na účely využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

7. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského konta (email a heslo).

8. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu pre neregistrovaných užívateľov, registrovaných užívateľov a VIP registrovaných užívateľov.

9. Kontrolnou spoločnosťou je právnická osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa za odmenu vyvíjať činnosť smerujúcu k obstaraniu príležitosti na uzatvorenie zmluvy s užívateľom za účelom získania finančných prostriedkov na podporu jej podnikania a činnosti. Kontrolná spoločnosť uzavrela s projektovou spoločnosťou zmluvu o pôžičke, ktorá upravuje práva a povinnosti dlžníka (zakladateľa projektu) ku vykonávaniu aktív smerujúcich k vybudovaniu úspešného podniku a k zhodnocovaniu financií pre užívateľov, resp. podporovateľov projektu. Kontrolná spoločnosť má všetky oprávnenia nad riadením projektovej spoločnosti a dohliada nad celým tokom financií od podporovateľov. Takýmto spôsobom sa docieli ochrana financií a transparentnosť využitia financií tam, kde sú potrebné. Všetky financie vyzbierané prostredníctvom podpory projektu užívateľom sú zhromažďované na bankovom účte kontrolnej spoločnosti.

10. Projektovou spoločnosťou je právnická osoba, ktorá uzavrela s kontrolnou spoločnosťou zmluvu o pôžičke, ktorá upravuje práva a povinnosti dlžníka (zakladateľa projektu) ku vykonávaniu aktív smerujúcich k vybudovaniu úspešného podniku a k zhodnocovaniu financií pre užívateľov, resp. podporovateľov projektu. Projektová spoločnosť uzatvorila s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie projektovej spoločnosti virtuálny priestor, kde môže projektová spoločnosť zverejniť svoj projekt.

11. Projektom je popis činnosti projektovej spoločnosti spolu s ponukou na uzatvorenie zmluvy s kontrolnou spoločnosťou za účelom získania finančných prostriedkov na jej podnikanie. Prostredníctvom projektu zverejneného na portáli má kontrolná spoločnosť za cieľ získať do konečného termínu cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť.

12. Cieľová suma je suma finančných prostriedkov, ktoré má za cieľ získať kontrolná spoločnosť od užívateľov, príp. iných subjektov, na podporu podnikania daného projektu.

13. Konečný termín je termín, do ktorého bude prevádzkovateľ vykonávať činnosť smerujúcu k obstaraniu zmluvy za účelom získania finančných prostriedkov na podporu podnikania a činnosti kontrolnej spoločnosti.

14. Úspešný projekt je projekt, ktorému sa podarí do končeného termínu získať cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť.

15. Neúspešný projekt je projekt, ktorému sa nepodarí do končeného termínu získať cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť.

16. Voľný podiel predstavuje ponuku kontrolenj spoločnosti na prijatie financií pre podporu projektu od užívateľa za podmienok dohodnutých v zmluve.

17. Podiel užívateľa predstavuje práva a povinnosti užívateľa vo vzťahu ku kontrolnej spoločnosti vymedzené zmluvou, ktoré zodpovedajú výške jeho vkladu alebo pôžičky

18. Očakávaný ročný zisk predstavuje priemerný hrubý odhad zisku za rok určeného pre všetkých investorov. Tento odhad je vypočítaný z prognóz vývoja na trhu, finančného plánu projektu a analýzy momentálneho stavu projektu.

19. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.

Článok III

Spôsob používania portálu

1. Projektová spoločnosť, kontrolná spoločnosť a užívateľ sú oprávnení používať portál pre vlastnú potrebu.

2. Projektová spoločnosť, kontrolná spoločnosť a užívateľ sú povinní používať portál výlučne v súlade s týmito podmienkami používania, právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

3. Projektová spoločnosť, kontrolná spoločnosť a užívateľ nesmú používať tento portál spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania.

4. Projektová spoločnosť, kontrolná spoločnosť a užívateľ v súvislosti s používaním portálu nesmie:

a) porušovať zákon a zákon obchádzať,

b) ponúkať projekty, tovar alebo služby, ktoré sú v rozpore so zákonom,

c) úmyselne klamať a zavádzať ostatných užívateľov,

d) spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným užívateľom,

e) zneužívať osobné údaje užívateľov.

Článok IV

Popis služby

1. Www.investujes.sk je internetový portál, prostredníctvom ktorého môžu projektové spoločnosti po schválení prevádzkovateľa zverejňovať svoje projekty a kontrolné spoločnosti po schválení prevádzkovateľaza získavať finančné prostriedky na podporu projektu uverejneného projektovou spoločnosťou.

2. Projektová spoločnosť zverejňuje na stránkach portálu svoj projekt, pričom následne užívateľ môže podporiť tento projekt prostredníctvom kontrolnej spoločnosti, resp. kúpou voľných podielov v minimálnom stanovenom množstve.

3. Každý zverejnený projekt obsahuje popis činnosti projektovej spoločnosti, obchodný názov kontrolnej spoločnosti, cenu za jeden podiel, minimálne množstvo kúpy podielov, počet voľných podielov, cieľovú sumu, konečný termín a očakávaný ročný zisk určený pre všetkých investorov.

4. Počas celej doby zverejnenia projektu na portáli môže užívateľ podporiť projekt zakúpením voľných podielov v stanovenej hodnote.

5. Súhrnná hodnota zakúpených podielov na podporu projektu predstavuje celkovú sumu, ktorou podporil užívateľ projekt. Podporu projektu je možné realizovať niektorým z týchto spôsobov:

a) vkladom tichého spoločníka

b) pôžičkou

c) kombináciou vkladu tichého spoločníka a pôžičky.

6. Pokiaľ bude projekt neúspešný, t.j. kontrolnej spoločnosti sa nepodarí do konečného termínu získať cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť, je povinná užívateľovi poskytnuté finančné prostriedky vrátiť v lehote a za podmienok určených v zmluve.

7. Za poskytnutie portálu a jeho využívanie projektovou a kontrolnou spoločnosťou prináleží v prípade úspešného projektu prevádzkovateľovi odmena, na zaplatenie ktorej sa kontrolná spoločnosť zaviazala v sprostredkovateľskej zmluve.

Článok V

Vklad tichého spoločníka

1. Jednou z možností užívateľa, je podpora vybraného projektu poskytnutím vkladu tichého spoločníka do kontrolnej spoločnosti, ktorá zastupuje projektovú spoločnosť, a ktorá má kontrolné právomoci v rámci celého projektu.

2. Pokiaľ si užívateľ zvolí tento spôsob podpory do projektu, stáva sa tichým spoločníkom, ktorý sa podieľa na činnosti kontrolnej spoločnosti.

3. Právnym základom je zmluva o spolupráci, na základe ktorej poskytne užívateľ kontrolnej spoločnosti finančné prostriedky v požadovanej výške, a tieto budú po získaní cieľovej sumy, príp. jej časti, použité na vklad tichého spoločníka do kontrolnej spoločnosti. Po splnení zmluvných podmienok a použití poskytnutých finančných prostriedkov na vklad tichého spoločníka do kontrolnej spoločnosti, sa užívateľ stáva tichým spoločníkom, ktorý sa v súlade so zmluvou podieľa na činnosti kontrolnej spoločnosti.

4. Pokiaľ sa kontrolnej spoločnosti nepodarí do konečného termínu získať cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť, je kontrolná spoločnosť povinná v súlade so zmluvou o spolupráci, vrátiť užívateľovi všetky poskytnuté finančné prostriedky.

5. Práva a povinnosti tichého spoločníka vyplývajú zo zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi kontrolnou spoločnosťou a užívateľom. Tichý spoločník je v súlade so zmluvou o spolupráci oprávnený najmä, nie však výlučne:

a) podieľať sa na zisku kontrolnej spoločnosti,

b) nahliadať do všetkých dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania kontrolnej spoločnosti, a taktiež projektovej spoločnosti.

c) previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci na prevádzkovateľa.

6. Zmluva o tichom spoločenstve sa uzatvára na dobu 25 rokov.

Článok VI

Pôžička

1. Druhou z možností užívateľa, je podpora vybraného projektu poskytnutím pôžičky kontrolnej spoločnosti.

2. Právnym základom je zmluva o pôžičke, v ktorej sa užívateľ zaväzuje poskytnúť kontrolnej spoločnosti pôžičku v stanovenej výške a dobe na podporu a rozvoj jej podnikania (resp. na ďalšie zhodnotenie a podpory konkrétneho projektu) a kontrolná spoločnosť sa zaväzuje poskytnutú pôžičku vrátiť za podmienok stanovených v zmluve.

3. Užívateľ poskytuje kontrolnej spoločnosti pôžičku až do okamihu získania cieľovej sumy ako bezúročnú. Od okamihu, kedy kontrolná spoločnosť získa cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť, vzniká užívateľovi právo na zaplatenie úrokov za poskytnutie pôžičky. Užívateľ má od momentu získania cieľovej sumy do uplynutia lehoty 5 rokov nárok na úroky z pôžičky vo výške 5% - 10% p.a., ktoré budú vyplácané v súlade so zmluvou o pôžičke. Výška % úrokov závisí individuálne podľa typu projektu.

4. Pokiaľ sa kontrolnej spoločnosti nepodarí do konečného termínu získať cieľovú sumu, príp. jej dohodnutú časť, je kontrolná spoločnosť povinná v súlade so zmluvu o pôžičke, vrátiť užívateľovi pôžičku.

Článok VII

Kombinácia vkladu tichého spoločníka a pôžičky

1. Treťou z možností užívateľa, je podpora vybraného projektu kombináciou vkladu tichého spoločníka a pôžičky.

2. Užívateľ je oprávnený uzatvoriť s kontrolnou spoločnosťou tak zmluvu o spolupráci, ako aj zmluvu o pôžičke, a to aj opakovane.

Článok VIII

Spôsob uzatvorenia zmluvy

1. Na základe zvoleného spôsobu podpory projektu, uzatvorí užívateľ s kontrolnou spoločnosťou príslušnú zmluvu.

2. Užívateľ sa s obsahom príslušnej zmluvy oboznámi pri objednávke a podpore vybranej kontrolnej spoločnosti. Odoslaním objednávky a prejavením súhlasu s obsahom zmluvy, užívateľ akceptuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Akceptácia návrhu na uzatvorenie zmluvy je záväzná.

3. Po odoslaní záväznej objednávky, resp. podpory daného projektu a akceptácii príslušnej zmluvy, vykoná užívateľ úhradu, a to buď online platbou prostredníctvom platobnej brány prevádzkovateľa alebo bankovým prevodom priamo na účet kontrolnej spoločnosti, podľa pokynov zaslaných automaticky mailom.

4. Kontrolná spoločnosť je povinná v lehote do 24 hodín od odoslania záväznej objednávky zaslať užívateľovi podpísanú zmluvu v elektronickej forme na zadaný email.

5. Kontrolná spoločnosť je povinná v lehote do 3 pracovných dní od pripísania platby realizovanej bankovým prevodom na jej účet alebo od pripísania platby realizovanej online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány na bankový účet prevádzkovateľa, zaslať užívateľovi dve vyhotovenia zmluvy v listinnej forme na zadanú adresu poštou alebo kuriérom.

6. Užívateľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia dvoch vyhotovení zmluvy v listinnej forme a maximálne do 14 pracovných dní odo dňa záväznej objednávky podielu, zmluvu podpísať a jedno vyhotovenie zaslať kontrolnej spoločnosti poštou alebo kuriérom do sídla kontrolnej spoločnosti. Odoslanie zmluvy poštou sa realizuje prostredníctvom vratnej obálky na náklady kontrolnej spoločnosti a odoslanie zmluvy kuriérom sa realizuje tak, že pri doručení zmluvy kuriérom užívateľ podpíše priamo na mieste zmluvu, ktorú kuriér obratom doručí kontrolnej spoločnosti.

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami.

8. V prípade, že užívateľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z čl. VIII ods. 6 týchto podmienok používania a príslušných ustanovení zmluvy, je povinný nahradiť kontrolnej spoločnosti škodu, ktorá jej v súvislosti s týmto porušením vznikla, a to najmä, nie však výlučne, náklady na odoslanie zásielky.

Článok IX

Platobné podmienky

1. Užívateľ je povinný poskytnúť kontrolnej spoločnosti finančné prostriedky, na ktorých poskytnutie sa zaviazal, za podmienok ustanovených príslušnou zmluvou.

2. Užívateľ je oprávnený zvoliť si niektorý z nasledovných spôsobov platby:

a) platba bankovým prevodom na účet kontrolnej spoločnosti

b) platba online platobnou kartou cez platobnú bránu prevádzkovateľa.

3. Manipulačné poplatky spojené s platbou online platobnou kartou cez platobnú bránu prevádzkovateľa znáša užívateľ. V prípade, že si užívateľ zvolí platbu online cez platobnú bránu, ktorú spravuje prevádzkovateľ, bude mu pri vrátení vkladu podľa čl. V ods. 4 alebo vrátení pôžičky podľa čl. VI ods. 4 odpočítaná suma zodpovedajúca manipulačným poplatkom súvisiacim s vrátením finančných prostriedkov cez online platobnú bránu.

Článok X

Predaj podielu

1. Registrovaný užívateľ je oprávnený prostredníctvom svojho užívateľského konta kedykoľvek predať prevádzkovateľovi podiel na kontrolnej spoločnosti, ktorý nadobudol vkladom tichého spoločníka, pôžičkou alebo kombináciou oboch uvedených spôsobov. Podiel je možné predať za kúpnu cenu určenú prevádzkovateľom.

2. Registrovaný užívateľ prejavením súhlasu so znením zmluvy o prevode práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci odošle prevádzkovateľovi návrh na uzatvorenie tejto zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvorenie zmluvy o prevode práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci bez udania dôvodu neakceptovať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať užívateľa o prijatí, prípadne odmietnutí návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode práv a povinností mailom v lehote do 48 hodín od prijatia návrhu. Spolu s informáciou o prijatí návrhu na uzatvorenie zmluvy odošle prevádzkovateľ mailom užívateľovi podpísanú zmluvu v elektronickej forme. Užívateľ je povinný túto zmluvy dva krát vytlačiť, vlastnoručne podpísať a na vlastné náklady doručiť poštou alebo kuriérom do sídla prevádzkovateľa.

3. Zmluva o prevode práv a povinností zo zmluvy o spolupráci sa považuje za uzatvorenú až akceptáciou návrhu zo strany prevádzkovateľa a jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

4. O doručení zmluvy v listinnej forme bude prevádzkovateľ informovať užívateľa mailom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami uhradiť užívateľovi dohodnutú cenu za prevod práv a povinností na bankový účet uvedený v zmluve.

5. Prevodom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci z pôvodného tichého spoločníka (užívateľa) na nového tichého spoločníka (prevádzkovateľa), prestáva byť užívateľ tichým spoločníkom a nahrádza ho prevádzkovateľ.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený nadobudnutý podiel opätovne ponúknuť užívateľom prostredníctvom portálu.

Článok XI

Užívateľské konto

1. Užívateľ môže využívať portál s registráciou alebo aj bez registrácie.

2. Registráciou na portáli prevádzkovateľ zriadi užívateľovi užívateľské konto. Užívateľ sa prihlasuje do svojho užívateľského konta zadaním emailu a hesla.

3. Zriadenie a používanie užívateľského konta je bezplatné.

4. Registrovaný užívateľ je prostredníctvom svojho užívateľského konta oprávnený:

a) podporovať projekt prostredníctvom kúpy podielu, resp. zmluvy o tichom spoločenstve,

b) sledovať stav objednávok,

c) sledovať štatistiky jednotlivých projektov,

d) sledovať vyúčtovanie

e) ponúknuť svoj podiel na projekte prevádzkovateľovi,

f) meniť údaje, ktoré zadal pri objednávke podielov,

g) využívať benefity.

5. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky aktivity vykonávané prostredníctvom svojho konta.

6. Užívateľ je zodpovedný za stratu svojho hesla a prípadné zneužitie užívateľského konta.

7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadnu prípadnú škodu, ktorá vznikla zneužitím užívateľského konta užívateľom alebo treťou osobou, príp. iným spôsobom súvisiacim s používaním portálu a užívateľského konta.

Článok XII

Benefity registrovaného užívateľa a VIP užívateľa

1. Každý registrovaný člen a VIP registrovaný člen je oprávnený využívať benefity, ktoré spočívajú v možnosti kúpiť od prevádzkovateľa tovar alebo služby projektovej spoločnosti prostredníctvom portálu

2. Registrovaný užívateľ je oprávnený využívať benefity projektovej spoločnosťou, v ktorej má podiel.

3. VIP registrovaný užívateľ je oprávnený využívať benefity všetkých projektových spoločností a VIP benefity projektovej spoločnosti, v ktorej má aspoň jeden podiel. VIP benefity predstavujú väčšie zľavy na produktoch a službách projektových spoločnosti.

Článok XIII

Záruka

1. Prevádzkovateľ poskytuje projektovým spoločnostiam, kontrolným spoločnostiam a užívateľom virtuálny priestor, kde môže projektová spoločnosť zverejniť svoj projekt a kontrolná spoločnosť uzatvoriť s užívateľom, ktorý prejaví záujem o podporu projektu, zmluvný vzťah. Tento zmluvný vzťah vzniká priamo medzi kontrolnou spoločnosťou a užívateľom, pričom prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

2. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za plnenie povinností projektovou spoločnosťou, kontrolnou spoločnosťou alebo užívateľom, ktoré im vyplývajú zo zmluvy.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne projektovej spoločnosti, kontrolnej spoločnosti, užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu. Pre prípad vzniku sporu medzi projektovou spoločnosťou, kontrolnou spoločnosťou, užívateľom, príp. aj treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.

4. Prevádzkovateľ sprístupňuje portál projektovej spoločnosti, kontrolnej spoločnosti a užívateľovi tak, ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku za portál a jeho funkčnosť.

Článok XIV

Autorské práva

1. Portál www.investujes.sk a všetok obsah na ňom zverejnený je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom autora, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.

2. Portál www.investujes.sk a jeho obsah je voľne prístupný pre projektové spoločnosti, kontrolné spoločnosti a užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely využívania ponúkaných služieb. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané .

Článok XV

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania. Zmeny alebo úpravy týchto podmienok používania nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na portáli www.investujes.sk. Pravidelne sledovať zmeny podmienok používania je povinnosťou užívateľa, kontrolnej spoločnosti a projektovej spoločnosti.

2. Podmienky používania a akékoľvek právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním portálu www.investujes.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Zaujali sme Vás?Registrácia