« Späť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Internetového obchodu www.investujes.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce jednak z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim – prevádzkovateľom internetového obchodu a kupujúcim alebo z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim - partnerom, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb prostredníctvom internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou vybranej zmluvy.

2. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia.

3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

4. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je:

Obchodné meno: E-Business club s.r.o.

Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 29445/T

Sídlo: A. Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

IČO: 46 408 231

DIČ: 2023361065

IČ DPH: Nie je platcom DPH

email: info@investujes.sk

tel.: +421 902 348 943

2. Predávajúcim je buď prevádzkovateľ internetového obchodu alebo partner, s ktorým prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu o sprostredkovaní.

3. Predávajúcim – prevádzkovateľom je prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorý prostredníctvom neho ponúka svoj tovar alebo služby.

4. Predávajúcim – partnerom je predávajúci, ktorý poveril prevádzkovateľa internetového obchodu sprostredkovaním predaja jeho tovaru alebo služieb na základe zmluvy o spolupráci.

5. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

6. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

8. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

§ osoba zapísaná v obchodnom registri ,

§ osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

§ osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

§ fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

9. Akciový balík predstavuje tovar alebo službu, ktorej kúpa je predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim – prevádzkovateľom.

10. Benefit predstavuje tovar alebo službu, ktorej kúpa je predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim – partnerom.

11. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
fax č.: 033/5512 656

Článok III

Kúpna zmluva

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim – prevádzkovateľom

Zverejnené akciové balíky predstavujú tovar alebo služby ponúkané predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom tohto internetového obchodu. Pokiaľ si kupujúci záväzne objedná niektorý z ponúkaných akciových balíkov, uzavrie kúpnu zmluvu priamo s predávajúcim – prevádzkovateľom ktorý zabezpečí dodanie predmetného tovaru alebo služieb.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim partnerom

Zverejnené benefity predstavujú tovar alebo služby ponúkané predávajúcim, ktorý je partnerom. Prevádzkovateľ internetového obchodu uzatvoril s partnerom zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sprostredkuje pre partnera uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim.

Prevádzkovateľ internetového obchodu spolupracuje s nasledovnými partnermi:

 1. Kombucha ferments s. r. o. a Kombucha ferments s. r. o.

Pri záväznej objednávke benefitu postupuje kupujúci tak, že si z aktuálnej ponuky vyberie benefit ponúkaný predávajúcim – partnerom v danom projekte. Odoslaním záväznej objednávky dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy priamo s niektorým z partnerov. Konkrétny partner, s ktorým uzavrie kupujúci kúpnu zmluvu je uvedený pri každom benefite. Takto urobená záväzná objednávka benefitu je prevádzkovateľom portálu preposlaná vybranému partnerovi, ktorý zabezpečí plnenie zmluvy.

Článok IV

Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

1. Ponúkané akciové balíky alebo benefity je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

 • webového sídla,
 • elektronickej pošty,

Objednávka cez eshop

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie akciový balík alebo benefit na základe aktuálnej ponuky. Kupujúci si zvolí ponúkaný akciový balík alebo benefit, po kliknutí na „Zakúpiť balík“ sa mu otvorí stránka s objednávkovým formulárom, kde vyplní údaje. V prípade, že je kupujúci registrovaný, údaje sú predvyplnené. Následne kupujúci zvolí formu úhrady, prejaví súhlas s obchodnými podmienkami a kliknutím na „OBJEDNAŤ“ záväzne objedná vybraný tovar alebo službu.

Objednávka e-mailom

Pri nákupe prostredníctvom objednávky zaslanej emailom je potrebné odoslať objednávku na info@investujes.sk s uvedením presného názvu tovaru alebo služby, počtom objednaných kusov, mena, priezviska, presnej adresy pre doručenie, telefónneho čísla, emailu, spôsobu platby a spôsobu doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

2. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

4. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci mailom bez zbytočného odkladu.

5. Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Predávajúci je povinný najmä:

· poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

· dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

· poskytnúť spotrebiteľovi objednané služby riadne a včas,

· zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

· dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar alebo poskytnúť kupujúcemu služby riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Kupujúci je povinný najmä:

· včas prevziať tovar v mieste určenia,

· zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar alebo služby,

· potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote.

8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok VI

Cena tovaru alebo služby

1. Ceny jednotlivých produktov a služieb sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné a balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru alebo služieb, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

4. Dokladom o predaji tovaru alebo poskytnutí služieb vrátane ceny je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VII

Poštovné a balné

1. Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje.

2. Predávajúcu zabezpečuje dodanie tovaru Slovenskou poštou do 48 hodín od expedovania zásielky alebo kuriérom do 24 hodín od expedovania zásielky.

Článok VIII

Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

2. Pokiaľ je predmetom kúpy akciový balík, kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu – prevádzkovateľovi. Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy benefit, kupujúci zaplatí kúpnu cenu buď priamo predávajúcemu – partnerovi alebo pokiaľ si zvolí platbu online platobnou bránou zriadenú prevádzkovateľom portálu, kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevádzkovateľovi portálu, ktorý ju prepošle predávajúcemu – partnerovi.

3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Na dobierku

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

Platba vopred bankovým prevodom

Na základe údajov o platbe uhradí kupujúci kúpnu cenu vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený v FIO Banke., č.ú.:IBAN: SK43 8330 0000 0026 0039 0451, SWIFT: FIOZSKBA. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak sa objednávka považuje za bezpredmetnú.

Cez platobnú bránu

Platba platobnou kartou priamo na náš účet.

Článok IX

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo poskytnúť služby v lehote dohodnutej pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Ak kupujúci s poskytnutím dodatočnej lehoty nesúhlasí, kúpna zmluva sa zrušuje a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do pätnástich dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve ako termín dodania, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí pätnástich dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

3. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je kupujúci, ktorý je podnikateľom, povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať zásielku (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.
Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval zásielku podľa priloženého prepravného listu.

4. V prípade, že bola dodaná poškodená zásielka, je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom priamo na mieste záznam o odmietnutí prevzatia tovaru alebo prevziať tovar a spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru až po prevzatí zásielky, je v súlade s Reklamačným poriadkom Slovenskej pošty povinný zásielku reklamovať najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Úspešným uplatnením reklamácie na Slovenskej pošte vám bude preplatená objednávka v plnej výške. Pokiaľ doručenie poškodenej alebo neúplnej zásielky včas nereklamujete u prepravcu (Slovenskej pošty), nemusí vám byť z tohto dôvodu uznaná reklamácie u predávajúceho.

5. Odmietnutie prevzatia tovaru alebo doručenie neúplnej alebo poškodenej zásielky je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu mailom na info@investujes.sk.

6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

8. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

9. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru alebo neposkytnutia služby v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

10. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok X

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

· prevzatia tovaru

 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

· uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

· dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

· tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

· predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

· predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

· predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

· predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

· vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

· predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

· predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

· poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

· poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Spotrebiteľ pri uzatvorení zmluvy o dielo, predmetom ktorej je oprava/úprava veci, dáva predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby bez uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ súčasne vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o dielo a pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

8. Pokiaľ bola predmetom kúpnej zmluvy kúpa akciového balíka, právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

E-Business club s.r.o.

A.Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

alebo mailom na info@investujes.sk.

9. Pokiaľ bola predmetom kúpnej zmluvy kúpa benefitu, právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v písomnej forme poštou na adresu daného predávajúceho – partnera alebo mailom.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

18. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

19. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

20. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

21. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

22. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok XII

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Podmienky zodpovednosti predávajúceho za vady a podmienky reklamácie tovaru alebo služby zakúpenej od predávajúceho - prevádzkovateľa sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.investujes.sk.

Článok XIII

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@investujes.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Pokiaľ prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 7. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 8. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 9. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 11. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza pri tom zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 13. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 14. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIV

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke www.investujes.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.investujes.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.investujes.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2016.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul: ..............................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................

Telefónne číslo: ......................................................................................................

Mail: .................................................................................................................

(ďalej len „spotrebiteľ“)

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od zmluvy uzatvorenej s podnikateľom

Obchodné meno:

Registrácia:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

email:

tel.:

(ďalej len „predávajúci“)

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa ................................ a potvrdenia objednávky zo

dňa ............................

Týmto vraciam tovar (presný názov tovaru podľa ponuky na www.investujes.sk):

...................................................................................................................................................,

ktorý mi bol dodaný dňa .......................................

Tovar som vrátil doručením prevádzkovateľovi poštou na adresu:

................

................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V ........................................, dňa ....................................

............................................

podpis spotrebiteľa

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo mailom) na adrese:

E-Business club s.r.o.

A.Hlinku 59/83, 921 01 Piešťany

mail: info@investujes.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.investujes.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. X ods. XII obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.investujes.sk.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zaujali sme Vás?Registrácia